OBCHODNÍ POMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČELY PRODEJE JAZYKOVÝCH KURZŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.ucimesearabsky.cz

PhDr. Markéta Husinecká

IČO 04168321,

se sídlem: Třebízského 403/11, Písek 39701

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,

kontaktní údaje: Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 13

kontakt pro elektronickou poštu prostřednictvím kontaktního webového formuláře https://www.ucimesearabsky.cz/kontakt/

tel.: +420 736 707 765

(dále jen „prodávající“)

  

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.ucimesearabsky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Ceny poštovného a balného jsou následující:
   • Česká republika – Zásilkovna (zásilka do 5 kg) 95,- Kč / 4,09 EUR
   • Česká republika – Zásilkovna (zásilka nad 5 kg) 185,- Kč / 7.96 EUR
   • Česká republika – Zásilkovna (Doručení na adresu) 149,- Kč / 6,41 EUR
   • Slovenská republika – Zásilkovna (zásilka do 5 kg) 115,- Kč / 4.95 EUR
   • Slovenská republika – Zásilkovna (zásilka nad 5 kg) 185,- Kč / 7.96 EUR
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:
   • Bezhotovostně převodem na účet 2300816457/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.‎3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. ‎‎‎Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu zašle prodávající kupujícímu elektronicky na emailovou adresu, kterou uvedl kupující ve formuláři objednávky. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. ‎4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na kontaktní adresu prodávajícího (Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 13) či na adresu elektronické pošty prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webu: https://www.ucimesearabsky.cz/kontakt/.
  4. Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží.
  5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím níže. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo kontaktní doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
   • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:
   • (Pouze pro účely odstoupení ze strany Kupujícího dle čl. 4. Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poštou nebo mailem v případě, že chcete odstoupit od smlouvy v zákonné době).
    • Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
    • Adresát: PhDr. Markéta Husinecká – ucimesearabsky.cz, Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 13.
    • Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: Učíme se arabsky (učebnice arabštiny), počet ks (*)
    • Datum objednání: (*)/datum obdržení: (*)
    • Jméno a příjmení kupujícího: (*)
    • Adresa kupujícího: (*)
    • Podpis kupujícího: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
    • Datum: (*)
     • (*) Údaje doplňte.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. ‎4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. ‎4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  8. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů dle čl. ‎4.2 obchodních podmínek nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.
  9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Není-li ujednán čas plnění, odevzdá prodávající kupujícímu zboží na základě uzavřené kupní smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.
  2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  3. Ustanovení čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
  4. Kupující je oprávněn vytknout vadu, jež se na zboží projevila v době dvou let od převzetí zboží.
  5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  6. Práva z vad se též nevztahují především na vady, které:
   • a) byly reklamovány po uplynutí doby dle čl. 6.4 obchodních podmínek,
   • b) jsou zapříčiněny neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením se zbožím,
   • c) byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze zboží.
  7. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí zboží kupujícím.
  8. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Při uplatnění práv z vad je kupující povinen přeložit reklamované zboží a kopii dokladu o koupi (fakturu).
  9. Spotřebitelská reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být spotřebitelská reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
  10. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 6.11 může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  11. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty skrze kontaktní formulář na webu https://www.ucimesearabsky.cz/kontakt/ Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: PhDr. Markéta Husinecká, Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 13, tel. +420 736 707 765, kontakt pro elektronickou poštu prostřednictvím kontaktního webového formuláře https://www.ucimesearabsky.cz/kontakt/

V Praze, dne 1. 2. 2023 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro účely prodeje jazykových kurzů prostřednictvím on-line e-shopu umístěného na internetové adrese www.ucimesearabsky.cz

Dodavatel: PhDr. Markéta Husinecká

IČO 04168321,

se sídlem: Třebízského 403/11, Písek 39701

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,

kontaktní údaje: Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 13

kontakt pro elektronickou poštu prostřednictvím kontaktního webového formuláře https://www.ucimesearabsky.cz/kontakt/

tel.: +420 736 707 765

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem, který objednateli potvrdil objednávku. Dodavatel a objednatel jsou dále označováni jako smluvní strany.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
  2. Smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě doručení písemné přihlášky do jazykového kurzu objednatele dodavateli, a to formou objednávkového formuláře umístěného na elektronické adrese www.ucimesearabsky.cz (dále jen „objednávka“) a jejím zpětným potvrzením ze strany dodavatele.
  3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
  1. Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).
  2. Výuka se neuskuteční v případě, že se do jazykového kurzu nepřihlásí do jeho plánovaného začátku dostatečný počet účastníků. V takovém případě je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zavazuje se objednateli, který zahájení kurzu svým jednáním či z důvodů na své straně nezmařil, vrátit plnou výši uhrazeného kurzovného.
 3. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
  1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.ucimesearabsky.cz. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
  2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.
 4. TERMÍN A REALIZACE VÝUKY
  1. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.
  2. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese dodavatele www.ucimesearabsky.cz
  3. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1-2 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
 5. CENA – KURZOVNÉ
  1. Smluvní cena – kurzovné je určena ceníkem kurzů určeným dodavatelem, a to pro jednotlivé kurzy pro příslušné období.
  2. Ceník se jeho publikací na internetových (webových) stránkách dodavatele stává nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  3. Změna ceníku se netýká již uzavřených smluv.
  4. Ceny jsou na internetových (webových) stránkách dodavatele uvedeny včetně DPH.
 6. PLATBA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu kurzu – kurzovné může objednavatel uhradit dodavateli bezhotovostně převodem na účet 2300816457/2010, vedený u společnosti Fio banka.
  2. Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě objednávky objednavateli daňový doklad – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty.
  3. Kapacita kurzů je omezena, proto je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je pro objednatele místo v kurzu závazně rezervováno. Jestliže kurz začíná za méně než 3 dny, pak je třeba kurzovné uhradit ještě před zahájením výuky.
 7. TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY PRO ONLINE KURZY A ZÁSADY ONLINE VÝUKY
  1. Objednatel bere na vědomí, že pro úspěšné zahájení a absolvování kurzu je třeba, aby na vlastní náklady zajistil splnění těchto základních technických předpokladů: počítač, tablet, nebo mobil s reproduktorem, mikrofonem a kamerou.
  2. Dodavatel neručí za technické problémy na straně objednatele a v případě jejich výpadků neposkytuje náhradu za neproběhlou výuku.
  3. V případě technických problémů na straně dodavatele poskytne dodavatel výuku v náhradním termínu.
  4. Objednatel bere na vědomí, že veškeré nahrávky pořízené po výslovném souhlasu studentů v průběhu výuky slouží čistě k soukromým účelům účastníků kurzu, tím je myšleno např. dohnání zameškaného učiva, a zavazuje se, že nebude tyto nahrávky poskytovat třetí straně, jakkoliv je šířit či veřejně publikovat.
 8. REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby (výuky) se uplatňují písemně (včetně elektronické písemné komunikace) u dodavatele. V písemné reklamaci objednatel uvede své jméno, příjmení či firmu a bydliště či sídlo, popř. korespondenční adresu a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup dodavatele a čeho se domáhá.
  2. Dodavatel posoudí reklamaci objednatele a písemně ho vyrozumí bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 5 pracovních dnů.
  3. Pokud dodavatel uzná reklamaci objednatele za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu.
  4. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad výuky u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne absolvování výuky (tj. každé jednotlivé vyučovací jednotky – hodiny). Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně či v rozporu se stanovenými podmínkami.
  5. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
  6. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
  7. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.
  8. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na kurzovné v plné výši.
  9. V případě elektronického přihlášení do kurzu má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
   • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:
   • Pouze pro účely odstoupení ze strany spotřebitele dle čl. 9. (Vyplňte tento formulář a pošlete jej písemně, tj. prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního elektronického formuláře https://www.ucimesearabsky.cz/kontakt/ v případě, že chcete odstoupit od smlouvy v zákonné době).
    • Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
    • Oznamuji, že tímto dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: (*)
    • Datum uzavření smlouvy: (*)
    • Jméno a příjmení spotřebitele: (*)
    • Adresa spotřebitele: (*)
    • Email: (*)
    • Datum: (*)
     • (*) Údaje doplňte.
  10. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele, objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
  11. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního elektronického formuláře https://www.ucimesearabsky.cz/kontakt/. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení.
  12. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jenž porušuje základní zásady občanského soužití, zejména pokud objednatel i přes upozornění narušuje výuku, jeví-li zjevné známky ovlivnění alkoholem či jinými psychotropními látkami, chová se nevhodně (neslušně) k jiným lidem při výuce, aniž by objednateli vznikl nárok na náhradu za nevyužitou výuku, popř.na náhradu škody.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů  pro účely plnění smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kontaktní údaje dodavatele: PhDr. Markéta Husinecká, Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 13, tel. +420 736 707 765, kontakt pro elektronickou poštu prostřednictvím kontaktního webového formuláře https://www.ucimesearabsky.cz/kontakt/

V Praze, dne 28.6.2023