Milí studenti, přátelé a kolegové,

ráda bych vám ve stručnosti představila učebnici, kterou právě držíte v ruce. U jejího zrodu stála prostá myšlenka – mít k dispozici pro výuku arabštiny materiál, který příjemnou, srozumitelnou a zábavnou formou seznámí studenty s arabským jazykem a osvětlí řadu jazykových, kulturních a společenských témat, jimiž se mysl zájemců o studium tohoto jazyka zaobírá. Velký důraz při sestavování této učebnice jsem kladla na vyvážený poměr všech aktivit, proto se studenti již od první lekce učí nejen číst a psát arabské písmo, ale souběžně rozvíjí i další jazykové schopnosti a dovednosti jako je konverzace či poslech a učí se základní gramatiku.

Jazyk v první řadě vnímám jako prostředek komunikace a vzájemného porozumění a děsí mě představa studenta, který vržen do reality všedního dne ze sebe složitě souká šroubovanou větu, protože mu hlavou běží milión gramatických kategorií a tvarů a on si mezi nimi nedokáže vybrat. Tento přístup mě vedl k tomu, že jsem umístila výklad některých kapitol jako např. slovesné tvary množného čísla osob ženského rodu či dvojného čísla do pokročilejších lekcí, ačkoliv je řada studijních materiálů předkládá studentům hned na začátku. Z praktického hlediska jsou totiž situace, kdy je nutné tyto tvary použít, poměrně řídké, nehledě na to, že hovorový jazyk se bez nich rovněž dokáže obejít. Nejsou tedy pro základní dorozumění klíčové.

Ráda pohlížím na studium jakéhokoliv jazyka jako na hru se stavebnicí, kdy učitel přidává studentům další kostky v podobě slovní zásoby a učí je pravidla, jak s nimi zacházet, aby pak mohli stavět větší a složitější konstrukce, věty a příběhy. Spisovná arabština mi pak zejména svou pravidelností a perfektně utříděným systémem gramatiky téměř bez jakýchkoliv výjimek připomíná Lego. Něco z hravosti jsem se snažila vtisknout i této učebnici, proto v ní mimo jiné naleznete také různé kvízové otázky a zábavné skupinové aktivity, které vždy pomohou v průběhu výuky osvěžit atmosféru.

Ačkoliv je tato učebnice primárně učebnicí spisovné arabštiny, není možné ignorovat skutečnost, že vedle spisovné arabštiny paralelně existuje hovorový jazyk a jeho jednotlivé dialekty. To mě vedlo k zařazení krátkých kapitol na konec některých lekcí, které se snaží poukázat v obecné rovině na rozdíly mezi spisovnou arabštinou a vybranými dialekty (zejména Egypt, Sýrie, Libanon) v určitých klíčových bodech. I když zvládnutí hovorové arabštiny pro její značnou odlišnost vyžaduje samostatné studium, věřím, že tyto krátké vstupy umožní studentům rozšířit si obzory a neztratit kontext, jestliže se s některým z uvedených jazykových jevů setkají. Rovněž jisté fráze a frekventované společenské výrazy jsem místy ponechala ve více či méně hovorové podobě, protože tak je jich použití v běžném životě přirozenější, čtenář je na to však vždy poznámkou upozorněn. Konečně jsem neváhala, a to zejména v počátečních lekcích, použít i řadu převzatých slov, která se běžně vyskytují v hovorovém jazyce (telefon, taxi apod.), avšak stylisticky vybroušený spisovný text by je nahradil originálními arabskými výrazy. Jsem přesvědčena, že studenti zápasící se vstřebáním slovní zásoby ocení slova, která jsou jim povědomá a na vypracování stylu budou mít zcela jistě dostatek prostoru v pokročilejších fázích studia.

Kniha je dále doplněna krátkými články o kultuře a umožňuje tak studentům zorientovat se v odlišném společenském prostředí. Při sestavování obsahu jednotlivých studijních textů jsem se však neomezila pouze na to, co je považováno za ověřené a tradiční. Z mého pohledu je arabský svět totiž kulturně a společensky bohatší a vrstevnatější, než jak je vnímán z vnějšího pohledu, ale i z hlediska toho, jak sám sebe mnohdy prezentuje. Každý získáváme svou vlastní zkušenost a tato kniha tedy do jisté míry odráží mé zážitky, vjemy a příběhy osob, s nimiž jsem se na své cestě za poznáním arabského světa setkala.

S trochou nadsázky mohu říci, že tato učebnice je „testována na lidech“, protože jsem ji sestavila na základě svých dlouholetých zkušeností s výukou arabštiny a mí studenti mi byli vděčným pokusným materiálem. Doufám, že vám bude příjemným průvodcem při poznávání arabského jazyka a kultury. Přeji vám mnoho zábavy při studiu a hodně úžasných jazykových zážitků.

Markéta Husinecká
autorka učebnice